Algemene voorwaarden Groundwork Basic training

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Groundwork Basic cursussen die door Groundwork georganiseerd worden.
 2. De inhoud en vorm van de Groundwork Basic cursussen worden door Groundwork vastgesteld.
 3. Groundwork stelt de (huishoudelijke)regels vast die op de locatie van de Groundwork Basic cursus in acht genomen dienen te worden.
 4. De kosten voor de Groundwork Basic cursus dienen vooraf te worden voldaan.
 5. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
 6. Met het ondertekenen van deze algemene voorwaarden machtigt de deelnemer Groundwork om de deelnemer - bij gebrek aan tijdige betaling - de toegang tot de Groundwork Basic cursus te ontzeggen.
 7. Alle (buiten)gerechtelijke incassokosten, als gevolg van uitblijvende betalingen – met een minimum van €90 – komen voor rekening van de deelnemer.
 8. Groundwork behoudt zich het recht voor om het tarief van de Groundwork Basic cursus tussentijds te verhogen. Eenmaal ingeschreven, ligt het tarief vast voor de deelnemer.
 9. Het annuleren van de deelname aan de Groundwork Basic cursus na inschrijving, dient schriftelijk gemeld te worden aan Groundwork.
 10. Bij annulering van de inschrijving tot één week voor aanvang van de Groundwork Basic cursus, worden alleen de administratiekosten à €30 in rekening gebracht.
 11. Bij annulering van de inschrijving minder dan één week voor aanvang van de Groundwork Basic cursus of in het geval van no-show wordt er geen restitutie gegeven van het inschrijfgeld.
 12. In geval van het niet kunnen bijwonen van de Groundwork Basic cursus dient Groundwork zo spoedig mogelijk te worden geïnformeerd.
 13. In geval van het niet kunnen bijwonen van de Groundwork Basic cursus kan de inschrijving eenmalig in overleg met Groundwork  gereserveerd worden voor een volgende Groundwork Basic cursus die plaatsvindt binnen een jaar na de datum van de cursus die geannuleerd is.
 14. In geval van tussentijds onderbreken of voortijds beëindigen van deelname aan de cursus wordt er geen restitutie gegeven van het inschrijfgeld.
 15. In geval van tussentijds onderbreken of voortijds beëindigen van deelname aan de cursus kunnen de resterende en niet gevolgde dagen en/of dagdelen eenmalig in overleg met Groundwork  gereserveerd worden voor een volgende Groundwork Basic cursus die plaatsvindt binnen een jaar na de datum van de cursus die onderbroken is.
 16. Groundwork is nimmer aansprakelijk voor de door de deelnemer geleden schade en (extra) kosten als gevolg van het volgen van de Groundwork Basic cursus en/of het voortijdig annuleren ervan, ongeacht de oorzaak.
 17. Groundwork behoudt zich het recht voor groepssamenstellingen, cursusdagen en aanvangstijden zo nodig te wijzigen.
 18. Wanneer er bij twee weken voor aanvang van een Groundwork Basic cursus onvoldoende belangstelling is en/of onvoldoende begeleiding, behoudt Groundwork zich het recht voor de cursus te annuleren of deze op een ander tijdstip doorgang te laten vinden. In beide gevallen worden ingeschreven deelnemers hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Reeds betaalde gelden worden in overleg met de deelnemer door Groundwork aan de deelnemer gerestitueerd of gereserveerd voor een Groundwork Basic cursus op een later tijdstip.
 19. Het lesmateriaal dat tijdens de Groundwork Basic cursus gebruikt wordt - het Groundwork Basic werkboek, het MP3 materiaal, de oefeningen, de presentaties - zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door de deelnemers. Op deze materialen berust copyright en ze mogen op geen enkele wijze, zonder schriftelijke toestemming van Groundwork vooraf, gebruikt worden voor derden, worden geredigeerd, gekopieerd, vermenigvuldigd, gescand of openbaar gemaakt. Het aan Groundwork toekomend auteurs- en  eigendomsrecht van de gebruikte lesmaterialen blijft bij Groundwork.
 20. Wanneer een deelnemer lijdt aan een psychiatrische aandoening of persoonlijkheids-stoornis, kan de deelnemer niet deelnemen aan een Groundwork Basic cursus.
 21. Groundwork is te allen tijde gerechtigd – om redenen van ongestoorde voortgang van de Groundwork Basic cursus of voor de deelnemer zelf – te besluiten dat de deelnemer de Groundwork Basic cursus niet langer kan volgen. Aanzegging hiervan gebeurt echter pas nadat de volgende procedure is gevolgd; De deelnemer wordt aangezegd dat zijn/haar gedrag als storend ervaren wordt en waarom. Hem/haar wordt daarbij advies gegeven over hoe dit gedrag dient te worden aangepast. Indien dit niet het gewenste resultaat oplevert, wordt deze handeling herhaald. Mocht na dit tweede verzoek het gedrag onvoldoende aanvaardbaar blijven dan wordt de betreffende persoon te kennen gegeven dat hij/zij niet langer aan de cursus kan deelnemen.
 22. In geval van uitsluiting van de Groundwork Basic cursus wordt er geen restitutie gegeven van het inschrijfgeld en worden de volledige kosten van de cursus in rekening gebracht.
 23. Afwijking van deze algemene voorwaarden is uitsluitend geldig indien met Groundwork schriftelijk overeengekomen.
 24. Aan de van Groundwork afkomstige informatie (website, brochures, flyers, formulieren enz.) kunnen geen rechten worden ontleend voor zover deze afwijken van de rechten zoals weergegeven in deze algemene voorwaarden.
 25. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit - of met betrekking tot – deze algemene voorwaarden zullen voorgelegd worden aan een bevoegde rechter.
Download de algemene voorwaarden
Groundwork Basic training