Wil jij als professional anderen begeleiden in hun zoektocht naar heelheid? Houd je ervan om mensen te ondersteunen in het ontwikkelen van een gezonde relatie met God, zichzelf en anderen? En wil jij hier je beroep van maken?

De CIT is een 4 jarige beroepsopleiding op post-HBO niveau. Tijdens deze opleiding word je opgeleid tot vakbekwame therapeut, die als breed georiënteerde generalist (zelfstandig) een praktijk voor integratieve therapie runt.

Inhoud van de opleiding

Tijdens de opleiding staat de volgende eindterm centraal, het doel waar jij als student vier jaar lang naar toe werkt:

De christelijk integratief therapeut

ziet en aanvaart de mens in al zijn dimensies en facetten vanuit zijn eigen verbinding met God en zichzelf;
hij begeleidt de ander in het onderzoeken van de psychodynamiek die resulteert in de hulpvraag die de persoon inbrengt;
en kan adequaat handelen om de heling en ontwikkeling van de persoon te faciliteren en te begeleiden.

Tijdens de opleiding bekwaam je je op vier hoofdterreinen:

  1. Vormgeving therapeutische proces: Je leert op een professionele manier het therapietraject in te zetten, te begeleiden en af te ronden.
  2. Zelfontwikkeling: Je ontwikkelt zicht op en leert investeren in je eigen heling en zelfontwikkeling, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak.
  3. Professionele praktijkvoering: Je leert praktijk voeren op een wijze die voldoet aan alle juridische, ethische en professionele eisen.
  4. Vormgeving therapeutische relatie en werkalliantie: Je leert zorgvuldig een relatie op te bouwen met de cliënt, die gebaseerd is op gelijkwaardigheid en leert deze professioneel af te ronden.

 Hierbij staan de volgende drie pijlers centraal staan:

Christelijk

De centrale waarden, leercultuur en theoretische uitgangspunten die we binnen de opleiding hanteren, zijn geïnspireerd op een mensbeeld dat gegrond is in een christelijke visie op mens-zijn: dat we bedoeld zijn om als kinderen van God tot onze bestemming te komen in deze wereld waar gebrokenheid een onderdeel van is. Die bestemming houdt in dat we steeds meer gelijkvormig worden aan Jezus en in toenemende mate in staat zijn om onvoorwaardelijk lief te hebben. Vanuit dit christelijk perspectief wordt onze gebrokenheid niet ontkend, maar geheeld in Christus.

Integratief

  1. Integratieve mensbenadering: Het integratieve karakter van de opleiding komt tot uiting in het holistische mensbeeld dat je als christelijk integratief therapeut leert hanteren. Binnen deze benadering gaan we ervan uit dat de verschillende dimensies in de mens – lichamelijke, psychische, sociale en spirituele kanten – elkaar beïnvloeden en één samenhangend geheel vormen.
  2. Integratie van psychologische aanpakken: Ook het leren integreren van het gedachtegoed vanuit verschillende psychologische stromingen is kenmerkend voor de opleiding. Als integratief therapeut zet je de cliënt centraal en bied je op maat gemaakte therapie aan. Therapie die uniek is voor deze cliënt, omdat je als therapeut die aspecten uit de verschillende stromingen in de therapie integreert die passend zijn voor deze cliënt op dit moment in diens proces. Je zet op professionele wijze verschillende interventies integratief in, zodat je de cliënt op psychisch (emotioneel, mentaal, gedragsmatig en sociaal), fysiek en spiritueel niveau daadwerkelijk begeleidt naar gezondheid en groei.
  3. Integratie in de persoonlijkheid: Het integratieve karakter van de opleiding komt ook tot uiting in de focus op integratie in de persoonlijkheid vanuit de aanname dat neurologische en psychische integratie leiden naar gezondheid.

Therapie

De therapievorm die je je eigen maakt tijdens de opleiding zet de cliënt in zijn kracht als oplosser van zijn eigen problemen. De therapeutische relatie en de persoon van de therapeut worden ingezet als instrument. Deze therapievorm is gericht op cliënten die in staat zijn om (met hulp) verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen proces.

Opzet van de opleiding

Elk jaar september start er een nieuwe jaargang studenten (locatie: landgoed Schoonoord in Doorn). Je volgt 21 lesdagen en 5 praktijkdagen per leerjaar. En daarnaast ga je aan de slag met leertherapie, supervisie, intervisie en natuurlijk het oprichten van je eigen praktijk. Vraag de studiegids aan voor meer informatie over contacturen en zelfstudie-uren.

Beroepsopleiding

Deelnemen aan de CIT betekent dat je een volwaardige geaccrediteerde beroepsopleiding volgt (accreditatie in aanvraag bij het CPION) waaraan het competentieprofiel voor de Europese Psychotherapeut, dat is opgesteld door de European Association of Psychotherapie (EAP), ten grondslag ligt. Na het doorlopen van de opleiding heb je jezelf een heel nieuw vak eigen gemaakt en kun je aan de slag als integratief therapeut:

·   Je hebt een beroepsopleiding op zak die wordt erkend door verschillende relevante beroepsverenigingen en waarmee je lid kunt worden van een beroepsvereniging.

·   Je voldoet aan de eisen die zorgverzekeraars stellen aan aanbieders van complementaire zorg. Hierdoor kunnen je toekomstige cliënten de begeleiding (gedeeltelijk) vergoed krijgen uit hun aanvullend zorgverzekeringspakket.

·   Na je afstuderen word je door het CPION – het centrum dat de CIT accrediteert - ingeschreven in het Abituriëntenregister, dat in opdracht van de 5 stichtingen voor post-initieel onderwijs en permanente educatie, maar ook namens een groot aantal beroepsverenigingen, wordt bijgehouden.

Instroomeisen

Om deel te nemen aan de CIT is het nodig dat je een vooropleiding op minimaal HBO niveau met succes hebt afgerond (dit hoeft geen opleiding te zijn in de mens- of sociale wetenschappen).

Investering

Het lesgeld bedraagt € 4.100 per jaar (+ € 225 in het eerste jaar voor de intakedag). De jaarlijkse kosten voor leertherapie, supervisie en het eventueel volgen van de PSBK module komen gemiddeld op € 2.400 (de genoemde bedragen zijn exclusief BTW). De opleidingskosten zijn fiscaal aftrekbaar en vanaf het eerste jaar heb je ook de mogelijkheid een deel van de opleidingskosten terug te verdienen doordat je cliënten gaat begeleiden (tot maximaal € 9.000 over vier jaar). Qua tijdsinvestering kun je rekenen op zo’n twintig uur studiebelasting per week.

Aanmelden?

Het is niet meer mogelijk om je inschrijven voor het opleidingsjaar 2017 – 2018. Zodra inschrijving mogelijk is voor opleidingsjaar 2018/2019 zullen we dat hier bekend maken.

Na inschrijving krijg je van ons een ontvangstbevestiging. Wij bekijken vervolgens je inschrijving, checken of je voldoet aan de instroomeisen en laten je weten of je op basis van je inschrijving deel kunt nemen aan de intakedag. De kosten voor de intakedag bedragen €225 (excl. BTW). Tijdens deze intakedag kijken we samen met jou of de CIT inderdaad bij je past. Na de intakedag laten we je weten of je kunt starten met de opleiding. 

Download inschrijfformulier

Meer weten?

Vraag hieronder de studiegids voor de CIT aan. Je bent ook van harte welkom op een van onze informatieavonden. Deze vinden plaats in het voorjaar. Hou de website in de gaten voor meer informatie.