Algemene Voorwaarden Groundwork Opleidingen


Artikel 1                              Definities

Groundwork: Stichting Groundwork

Student: elke particulier die bij Groundwork een opleiding afneemt.

Aspirant student: elke particulier die door middel van een inschrijfformulier heeft aangegeven bij Groundwork een opleiding te willen gaan volgen.

Partijen: aanduiding van Groundwork en (aspirant) student gezamenlijk.

Partij: Groundwork of (aspirant) student.

Overeenkomst: de overeenkomst die tussen Groundwork en de (aspirant) student tot stand komt door bevestiging van Groundwork na inschrijving.

Opleiding: een door Groundwork verzorgde opleiding, training, bijscholing, cursus, themadag of workshop. Een opleiding kan zijn onderverdeeld in meerdere opleidingsmodules en kan verspreid zijn over meerdere opleidingsjaren.

Inschrijfbevestiging: een bevestiging van Groundwork aan de student met betrekking tot het verzorgen van een opleiding door Groundwork.

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Onderwijsmateriaal: opleidings-, les-, of instructiemateriaal, documentatie of enig ander (gedrukt of digitaal) materiaal dat wordt gebruikt als onderdeel van de opleiding.

Website: de Groundwork website: www.groundwork.nl.

Docent: de leerkracht.

Schriftelijk: in deze algemene voorwaarden kan overal waar ‘Schriftelijk’ staat, ook ‘per Email’ worden gelezen.

 

Artikel 2                              Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Groundwork gesloten overeenkomsten met de (aspirant) studenten ten behoeve van opleidingen, op alle facturen ten behoeve van de opleidingen, op alle verrichtte diensten voor (aspirant) studenten en op alle overige door Groundwork verrichtte handelingen ten behoeve van opleidingen.
 2. Bij inschrijving voor een opleiding heeft de aspirant student verklaard kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en is de aspirant student met deze algemene voorwaarden akkoord gegaan.
 3. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Groundwork en de aspirant student zijn overeengekomen.
 4. In de gevallen waarin de betreffende inschrijfbevestiging of de algemene voorwaarden niet voorzien, zal Groundwork een regeling treffen naar redelijkheid.
 5. De overeenkomst heeft betrekking op de opleiding die de aspirant student bij ‘keuze opleiding’ op het inschrijfformulier heeft aangegeven. De duur van de overeenkomst wordt gelijkgesteld aan de duur van de opleiding conform de betreffende studiegids.
 6. Aan de van Groundwork afkomstige brochures, studiegidsen, formulieren en andere informatiedragers kunnen geen rechten worden ontleend voor zover afwijkend van de rechten zoals weergegeven in deze algemene voorwaarden.

 

 

Artikel 3                              Totstandkoming van de overeenkomst en inschrijving

 1. Aanmelding voor een opleiding geschiedt door het inzenden van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier.
 2. De aspirant student is verplicht zijn/haar correcte en volledige naam, zoals vermeld in een geldig legitimatiebewijs, op het inschrijfformulier te vermelden.
 3. De overeenkomst tussen Groundwork en de aspirant student komt tot stand op het moment van bevestiging van ontvangst van het ondertekende inschrijfformulier door Groundwork.
 4. Groundwork zal de inschrijving weigeren indien de aspirant student niet voldoet aan de inschrijfvoorwaarden voor de opleiding, tenzij een regeling mogelijk te treffen is. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden verklaart de aspirant student dat hij voldoet aan de inschrijfvoorwaarden voor de opleiding.
 5. Indien er voorafgaand aan de start van de opleiding een intakedag plaatsvindt, wordt aan de hand van het resultaat hiervan door Groundwork bepaald of de aspirant student tot deze opleiding kan worden toegelaten.
 6. De kosten voor deze intakedag worden de aspirant student vooraf in rekening gebracht en dienen vooraf door de aspirant student te worden voldaan.
 7. Indien Groundwork de aspirant student niet tot de opleiding toelaat, wordt de aspirant student in kennis gesteld van dit gemotiveerde, doch onherroepelijke besluit. De aspirant student is in dat geval niet de studiekosten verschuldigd, doch uitsluitend de kosten voor de intakedag. Eventueel reeds betaalde gelden gerelateerd aan de opleiding zullen worden gerestitueerd.
 8. Groundwork biedt een aspirant student deelname aan een opleiding aan na het ontvangen van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier en – indien van toepassing – na het succesvol doorlopen van de intakedag en betaling van de door Groundwork vastgestelde studiegelden.
 9. De aspirant student is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de inschrijfbevestiging over te dragen op een derde zonder schriftelijke toestemming van Groundwork. Groundwork kan aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden.
 10. Bij eventuele onvoldoende belangstelling voor latere leerjaren van een meerjarige opleiding, behoudt Groundwork zich het recht voor deze geen doorgang te laten vinden of deze te verplaatsen. Indien dit van toepassing is, worden studenten zo spoedig mogelijk schriftelijk van dit besluit op de hoogte gesteld. Reeds betaalde studiekosten worden gerestitueerd of gereserveerd voor een onderwijsactiviteit op een later tijdstip in overleg met de betrokken student.

 

Artikel 4                              Opleidingsinhoud en (huishoudelijke) regels

 1. De inhoud van de opleiding wordt door Groundwork vastgesteld. Voor aanvang van de opleiding wordt de opleidingsinhoud bekend gemaakt. Informatie over de opleidingsinhoud is te vinden in de studiegids en op de website.
 2. Groundwork is gerechtigd de opleidingsinhoud tussentijds aan te passen wanneer de erkennende en registrerende instanties hun criteria wijzigen, wanneer studenttevredenheidsonderzoeken daartoe aanleiding geven of ten behoeve van een om andere reden te maken kwalitatieve verbetering van de opleiding.
 3. Groundwork stelt de regels vast die op de locatie waar de opleiding wordt gegeven in acht genomen dienen te worden.
 4. De huishoudelijke regels worden bij de start van de opleiding kenbaar gemaakt aan de studenten.
 5. Groundwork behoudt zich het recht voor groepssamenstellingen, lesdagen en aanvangstijden zo nodig te wijzigen. Groundwork behoudt zich het recht voor de activiteiten te splitsen qua grootte en, daarmee samenhangend, te verschuiven naar andere jaargangen, dagen of dagdelen.


 

Artikel 5                              Examen(s), certificering en diplomering

 1. Groundwork stelt de Onderwijs- en examenregeling (OER) bij aanvang van de opleiding ter beschikking aan de student.
 2. Groundwork verplicht zich het examen, dan wel de toetsen voor onderdelen van het examen aan te bieden. De wijze van toetsing en examinering is beschreven in de Onderwijs- en examenregeling van de opleiding.
 3. De student verplicht zich het gevraagde bewijsmateriaal en/of toetsen voor de beoordelings- of het eindexamenmoment van de opleiding aan te leveren en/of af te leggen.
 4. Op grond van bewijsstukken kan een student, zoals omschreven in de betreffende studiegids, vrijstelling krijgen voor bepaalde onderdelen van de opleiding. De student kan vrijstelling aanvragen via de Back Office. Het bewijs komt in het studentendossier en de student ontvangt een schriftelijke bevestiging van de verkregen vrijstelling.
 5. Aanvullend op een beoordelings- of eindexamenmoment is een inhaal- of herkansingsmogelijkheid in het rooster opgenomen. De beoordelende docent bepaalt in overleg met de student wanneer de herkansing wordt gedaan.

-          Als een student in de zomervakantie wil herkansen (om daarmee te proberen toch nog in te stromen in het nieuwe jaar), dan stemmen de beoordelende docent en de student af wanneer er wat herkanst wordt, zodat de docent ook gelegenheid heeft om de toetsen opnieuw na te kijken voor de start van de eerste lesdag in het nieuwe jaar.

-          Als de student de herkansing(en) niet in de zomervakantie wil doen, kan de student niet instromen in het volgende opleidingsjaar. Er wordt dan besproken hoe het komende jaar - m.b.t. de herkansing(en) en eventueel te nemen stappen om te investeren in gebieden die hebben geleid tot de herkansing - vorm te geven. 

-          Als de student na het maken van de herkansing nog steeds niet voldoende scoort om het jaar te behalen, dan zal de student geadviseerd worden het opleidingsjaar (gedeeltelijk) opnieuw te doorlopen en aan de opleidingskosten die hiermee gepaard gaan dienen te voldoen. Dit advies is bindend in het geval de student de opleiding wil voortzetten.

 1. Groundwork voorziet de student regelmatig van feedback met betrekking tot zijn ontwikkeling op de omschreven Intended Learning Outcomes van de betreffende opleiding. Dit gebeurt middels de toetsingsmomenten die vastgelegd zijn in de Onderwijs en Examenregeling. Waar nodig voor de ontwikkeling van de student, worden er aanvullende feedback en/of adviesmomenten ingebouwd.
 2. De student is gehouden de door Groundwork gegeven feedback en eventuele adviezen serieus te nemen.
 3. Alleen tijdens de officiële en dus vooraf aangekondigde momenten kunnen studenten een certificaat of diploma ontvangen en gecertificeerd of gediplomeerd worden. Ieder certificaat en diploma wordt eenmalig uitgegeven.
 4. Het examen vormt een integraal onderdeel van de opleiding. De examen- en certificaat/diplomakosten maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de totale kosten van de opleiding.
 5. Groundwork verstrekt het certificaat/diploma van de opleiding nadat de student de totale kosten van de opleiding aan Groundwork heeft voldaan. Groundwork verstrek het certificaat/diploma op naam van de persoon zoals vermeld op het inschrijfformulier.

 

Artikel 6                              Kosten en betalingsvoorwaarden

 1. De kosten van een opleiding staan vermeld in de betreffende studiegids en op de website.
 2. De student dient het volledige bedrag van het opleidingsjaar in één keer te voldoen, tenzij betalingen in termijnen is overeengekomen.
 3. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum, maar in ieder geval voorafgaand aan de start van de betreffende opleiding (en indien van toepassing de intakedag) te worden voldaan.
 4. De (aspirant) student wanbetaalt wanneer hij niet de facturen binnen de daarop aangegeven termijn voldoet of wanneer hij niet reageert op aanmaningen van Groundwork.
 5. Wanneer de (aspirant) student niet binnen de termijn voldoet aan het factuurbedrag zal Groundwork schriftelijk een herinnering sturen. Als Groundwork na deze herinnering wederom moet aanmanen, zal Groundwork aanmaningskosten in rekening brengen van € 25,-. Als de (aspirant) student na de aanmaning in gebreke blijft, is Groundwork gerechtigd een juridische dienstverlener (bijvoorbeeld een incassobureau) in te schakelen. Op dat moment draagt de (aspirant) student ook de kosten voor de juridische dienstverlening alsmede de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, alsmede de wettelijke rente en alsmede de door het verzuim veroorzaakte (vertragings)schade.
 6. De hoogte van buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,-.
 7. Wanneer een factuur een kennelijke vergissing of verschrijving bevat en de (aspirant) student dat redelijkerwijs kan begrijpen, kan Groundwork niet worden gehouden aan naleving van de in de factuur beschreven kennelijke vergissing of verschrijving.
 8. Groundwork behoudt zich het recht voor om de studiegelden tussentijds met maximaal 5% per jaar te verhogen.
 9. Indien leertherapie en/of supervisie deel uitmaken van de opleiding, wordt dit vermeld in de betreffende studiegids. Het minimum aantal verplichte sessies leertherapie en supervisie wordt dan voor aanvang van de opleiding bekend gemaakt. De betreffende extra kosten worden per jaar door de leertherapeut en/of supervisor aan de student gefactureerd.
 10. Indien van toepassing wordt met de student door de leertherapeut of supervisor tijd en plaats afgesproken voor de verschillende sessies leertherapie of supervisie. Afzegging of verplaatsing van een afgesproken sessie dient niet aan Groundwork gemeld te worden, maar via een direct contact met de betreffende leertherapeut of supervisor.
 11. De leertherapeut of supervisor is gerechtigd om de gereserveerde tijd in rekening te brengen, tenzij de student ten minste 24 uur van te voren heeft afgezegd bij de betreffende leertherapeut of supervisor. Wanneer de student extra bijeenkomsten wil (extra sessies leertherapie en/of supervisie), regelt de student dit zelf met de leertherapeut of supervisor. De leertherapeut of supervisor factureert deze extra sessies aan de student. Dit artikel heeft geen betrekking op de periode na het annuleren, tussentijds beëindigen van een inschrijving of onderbreken (studie-uitstel) van de betreffende opleiding of onderdelen daarvan. In die gevallen zijn artikel 7.7 en 7.8 van toepassing.

 

Artikel 7                              Annulering/beëindiging opleiding, studie-uitstel en uitsluiting

 1. Deelname aan een opleiding kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd.
 2. De aspirant student kan de overeenkomst kosteloos ontbinden binnen de termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de overeenkomst is gesloten door schriftelijk een opzegging aan de Back Office te sturen. Deze termijn gaat in op het moment van bevestiging van ontvangst van het ondertekende inschrijfformulier door Groundwork.
 3. In geval een student de overeenkomst voor de CIT of CICO opleiding opzegt, zijn de kosten die de (aspirant) student verschuldigd is afhankelijk van het tijdstip waarop hij Groundwork op de hoogte brengt van de opzegging. In geval van opzegging is de (aspirant) student de volgende kosten verschuldigd aan Groundwork:
  1. Na de termijn zoals genoemd in artikel 7.2 is de aspirant student bij het ontbinden van de overeenkomst tot 72 uur na beëindiging van de intakedag € 150 administratiekosten verschuldigd;
  2. Wanneer de aspirant student de overeenkomst ontbindt binnen 7 dagen voorafgaand aan de intakedag, is de aspirant student daarnaast ook de kosten van de intakedag verschuldigd.
  3. Indien de aspirant student tussen 4 weken en de dag voor de aanvang van de eerste lesdag opzegt, is de aspirant student 25% van het lesgeld van dat leerjaar verschuldigd aan Groundwork.
  4. Wanneer de intakedag van de CIT/CICO opleiding valt binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen waarin een aspirant student zijn inschrijving voor de opleiding kosteloos kan annuleren, dan wordt deze termijn aangehouden als periode waarin de aspirant student zijn inschrijving kosteloos kan annuleren.
  5. In alle andere gevallen m.b.t. het annuleren van het eerste studiejaar is men het volledige bedrag aan lesgeld voor het eerste studiejaar verschuldigd.
 4. Wanneer een student die de CICO deeltijd opleiding volgt, wil overstappen naar de CICO sprint opleiding en visa versa, wordt € 250,- administratiekosten in rekening gebracht. Bij de overstap van de CICO sprint naar CICO deeltijd wordt daarnaast ook het verschil in opleidingskosten in rekening gebracht. Er wordt geen restitutie gegeven van de reeds betaalde of nog verschuldigde studiekosten van het lopende studiejaar.
 5. Wanneer een student wil overstappen van de CICO naar de CIT opleiding zijn hier geen extra kosten aan verbonden. Er wordt geen restitutie gegeven van de reeds betaalde of nog verschuldigde studiekosten van het lopende studiejaar. 
 6. In geval een (aspirant) student de overeenkomst van een opleiding anders dan de CIT of CICO opleiding opzegt, zijn de kosten die de (aspirant) student verschuldigd is afhankelijk van het tijdstip waarop hij Groundwork op de hoogte brengt van de opzegging. In geval van opzegging is de (aspirant) student de volgende kosten verschuldigd aan Groundwork:
  1. Na de termijn zoals genoemd in artikel 7.2 is de (aspirant) student bij het ontbinden van de overeenkomst tot 8 weken voor de eerste lesdag 20% van het lesgeld van dat studiejaar verschuldigd.
  2. Indien de (aspirant) student tussen 8 en 4 weken voor de eerste lesdag opzegt, is de (aspirant) student 30% van het lesgeld van dat studiejaar verschuldigd aan Groundwork.
  3. Indien de (aspirant) student tussen 4 weken en de dag voor de aanvang van de eerste lesdag opzegt, is de (aspirant) student 40% van het lesgeld van dat studiejaar verschuldigd aan Groundwork.
  4. In alle andere gevallen m.b.t. het annuleren van de opleiding is men het volledige bedrag aan lesgeld van dat studiejaar verschuldigd.
 7. Het tussentijds beëindigen van een inschrijving tijdens de opleiding dient schriftelijk gemeld te worden aan de Back Office. Bij het tussentijds beëindigen van een inschrijving tijdens de opleiding wordt er geen restitutie gegeven van de reeds betaalde of nog verschuldigde studiekosten (incl. supervisiekosten) van het lopende studiejaar. Tussentijds beëindigen van een inschrijving dient vóór 1 augustus te gebeuren. Bij tussentijds beëindigen van een inschrijving na 1 augustus is de student verschuldigd het volledige studiegeld voor het daarop volgende studiejaar te betalen.
 8. Wanneer een student van de CIT opleiding vóór 1 augustus van het eerste studiejaar besluit om de inschrijving van de opleiding te beëindigen, is het voor de student mogelijk om het CICO certificaat te behalen. Het verschil in opleidingskosten voor het eerste jaar van de CIT opleiding en de CICO sprint wordt dan in rekening gebracht.  
 9. Tussentijds een studiepauze aanvragen is mogelijk. Dit zogenoemde studie-uitstel dient schriftelijk aangevraagd te worden bij de Back Office. De reeds betaalde studiekosten worden gereserveerd voor instroom op een later moment, dat echter niet later dan 1 jaar na onderbreking kan aanvangen. Aan een aanvraag van studie-uitstel is € 250 aan administratiekosten verbonden.
 10. Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde opleiding naar het oordeel van Groundwork onvoldoende is, staat het Groundwork vrij om met de student overeen te komen dat de betreffende opleiding op een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip zal worden gevolgd. Indien Groundwork en de student geen overeenstemming bereiken over deze wijziging(en) dan heeft de student het recht de betreffende opleiding kosteloos te annuleren. De student is in dit geval gehouden de kosten voor de reeds aangeboden opleidingsonderdelen te voldoen.
 11. Groundwork is te allen tijde gerechtigd - om redenen van ongestoorde voortgang van een opleiding - te besluiten dat de student de opleiding niet langer kan volgen. Aanzegging hiervan gebeurt echter pas nadat de volgende procedure is gevolgd. De student wordt schriftelijk aangezegd dat zijn/haar gedrag als storend wordt ervaren en waarom. Hem/haar wordt daarbij advies gegeven over hoe dit gedrag dient te worden aangepast. Indien dit niet het gewenste resultaat oplevert, wordt deze handeling herhaald. Mocht na dit tweede verzoek het gedrag onvoldoende aanvaardbaar blijven dan wordt de betreffende student te kennen gegeven dat hij/zij niet langer aan de opleiding kan deelnemen. In geval van uitsluiting van de opleiding vindt verrekening van lesgelden plaats op grond van het aantal lessen dat is gevolgd en waarvoor het lesmateriaal is ontvangen. Een saldo ten gunste van de student wordt door Groundwork direct terugbetaald. Er bestaat geen opzegtermijn voor tussentijdse uitsluiting van de opleiding.
 12. Groundwork is te allen tijde gerechtigd te besluiten om de student een bindend studieadvies te geven. Dit studieadvies is gebaseerd op beoordelingsresultaten en de input van docenten, leertherapeuten en supervisoren. Het bindende studieadvies kan de vorm nemen van een herhalen van leerjaar, het inlassen van een studie pauze, stoppen met de opleiding of een ander specifiek op maat gemaakt advies. Dit bindende studieadvies wordt zowel mondeling als schriftelijk gecommuniceerd. Als het bindende studieadvies inhoudt dat de student tijdens een studiejaar niet langer aan de opleiding kan deelnemen vindt verrekening van lesgelden plaats op grond van het aantal lessen dat is gevolgd en waarvoor het lesmateriaal is ontvangen.
 13. In geval van het niet bijwonen van een lesdag vanwege ziekte of andere omstandigheden dient Groundwork zo spoedig mogelijk te worden geïnformeerd. In dat geval is de student er zelf verantwoordelijk voor de gemiste lesstof achteraf in te halen. In geval van het niet bijwonen van een lesdag wordt er in geen geval restitutie gegeven van het lesgeld.

 

Artikel 8                              Vertrouwelijkheid en intellectuele eigendomsrechten

 1. Groundwork, Groundwork medewerkers en voor Groundwork werkzame personen zullen de door de student verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Groundwork conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.
 2. Partijen zijn beide gehouden vertrouwelijke informatie die zij van elkaar hebben gekregen met zorg te behandelen. Informatie is vertrouwelijk wanneer één van de partijen bij het verschaffen van die informatie aangeeft dat het vertrouwelijk is of wanneer uit de aard van de informatie vertrouwelijkheid voortvloeit.
 3. Een partij is niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling wanneer een partij zonder toestemming van de wederpartij op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak vertrouwelijke informatie aan derden verschaft.
 4. Groundwork is gerechtigd ter uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. Groundwork zal derden zoals gastdocenten uitsluitend de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens verschaffen.
 5. Ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, met name in het kader van uitoefening van de overeenkomst, verstrekt Groundwork de contactgegeven van studenten aan studenten in dezelfde groep voor activiteiten zoals gezamenlijk reizen of studeren.
 6. De student verplicht zich na het verkrijgen van contactgegevens van medestudenten onder andere te onthouden van A. het verspreiden van SPAM, waaronder lasterlijke uitspraken of teksten; B. het verspreiden van met de openbare orde en goede zeden strijdig materiaal; C. het inbreuk maken op rechten van derden, waaronder i. auteursrechten; ii. privacy van derden en iii. strafrechtelijke gedragingen.
 7. Groundwork is gerechtigd gegevens van studenten te gebruiken voor de toezending van informatie, de nieuwsbrief van Groundwork, informatie over opleidingen die Groundwork verzorgt of andere informatie over de activiteiten van Groundwork. De student kan zich op elk moment afmelden van iedere mailing door schriftelijk een afmelding aan Groundwork te doen toekomen.
 8. Groundwork kan het door de student in het kader van de opleiding geproduceerde materiaal (bijvoorbeeld teksten en demo’s) inzetten ten behoeve van opleiding(en), marketing en/of trainingen na goedkeuring van de betreffende student.
 9. Opleidingsmateriaal door Groundwork samengesteld of verstrekt is uitsluitend bestemd voor de eigen studiedoeleinden van de student. Op deze materialen berust copyright en mogen op geen enkele wijze, zonder vooraf afgegeven schriftelijke toestemming door Groundwork, gebruikt worden voor derden, worden geredigeerd, gekopieerd, vermenigvuldigd, gescand of openbaar gemaakt. Het aan Groundwork toekomend auteurs- en het (intellectueel) eigendomsrecht van de gebruikte lesmaterialen blijft bij Groundwork.

 

Artikel 9                              Aansprakelijkheid Groundwork en geschillenregeling

 1. Groundwork is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van studenten.
 2. Groundwork is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie / aanbevelingen / adviezen verstrekt in verband met de opleiding.
 3. Groundwork is nimmer aansprakelijk voor de door de student geleden schade en (extra) kosten als gevolg van het volgen van de studie en/of het voortijdig beëindigen ervan, ongeacht de oorzaak.
 4. Groundwork behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien de organisatie daarbij een zodanig zwaarwichtig belang heeft dat het belang van de student dat door de wijziging wordt geschaad, daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.
 5. Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal Groundwork – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal Groundwork de student hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende opleiding alsnog zal worden gegeven.
 6. Ingeval van ziekte van een docent heeft de student geen recht op een (schade)vergoeding. Groundwork zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent.
 7. Indien door overmacht Groundwork niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen voor wat betreft het aanbieden van vervolgstudiejaren, zal Groundwork op geen enkele wijze en in geen enkele situatie verantwoordelijk zijn voor het restitueren van voor voorgaande studiejaren betaalde lesgelden, ook niet in de situatie dat de student hierdoor niet het diploma van de opleiding kan behalen.
 8. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit - of met betrekking tot - deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.
Download de algemene voorwaarden